Warsztat otwarty online:
“Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji możliwości wykorzystania funkcjonalności rejestru w Biurach Karier”

  * Pola wymagane
  Zaświadczenia będą wydawane tylko tym osobom, które będą uczestniczyły w całym spotkaniu


  Inne

  KLAUZULA INFORMACYJNA organizatora dla uczestników wydarzeń
  realizowanych w ramach projektu: "Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)"-
  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


  Administratorem danych osobowych w zakresie celu przetwarzania jakim jest organizacja spotkań roboczych, seminariów, warsztatów i konferencji jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8 , tel: (22) 24 17 101, e-mail: ibe@ibe.edu.pl
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na ww. adres siedziby Administratora.

  Cel i podstawa przetwarzania
  a) organizacja wydarzenia (spotkanie, warsztat, seminarium, konferencja) w tym wysyłka zaproszeń/informacji, bieżąca komunikacja, rejestracja uczestników, weryfikacja obecności uczestników, wydanie certyfikatów – jeśli przewidziano – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w związku realizacją przez IBE zadań wynikających z Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (art. 87 ust. 1 pkt. 7, 8 i 9);
  b) udokumentowanie realizacji wydarzenia - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora, jakim jest dokumentowanie działań związanych z realizacją działań w ramach projektu;
  c) archiwizacji dokumentacji – co stanowi obowiązek prawny administratora art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  d) obrony w przypadku ewentualnych skarg lub roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes polegający na obronie swoich praw;

  Odbiorcy danych osobowych
  Instytucja Zarządzająca, Instytucja Pośrednicząca lub podmioty realizujące na ich zlecenie lub zlecenie IBE kontrole i audyt w ramach PO WER.
  Dostawcy usług związanych z organizacją wydarzenia: firma KDK Sp zo. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 14 oraz firma MAKE SENSE Joanna Jurak, z siedzibą w Gdańsku, ul. Politechniczna 4/3 - dostawca platformy służącej do organizacji wydarzenia.
  W pozostałym zakresie odbiorcami danych mogą byc podmioty, którym IBE jest zobowiązany lub uprawniony udostępnić dane na podstawie obowiązujących przepisów.

  Zakres przetwarzanych danych i źródło ich pozyskania
  W celu wysyłki zaproszeń/informacji o wydarzeniu przetwarzamy dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon), o ile dane te nie zostały nam przekazane bezpośrednio, mogliśmy pozyskać od Państwa pracodawcy, współpracowników lub partnerów IBE z którymi Państwo współpracujecie bądź które reprezentujecie, jak również ze źródeł publicznych, w tym stron internetowych i serwisów społecznościowych.

  Okres przechowywania danych
  Dane będą przetwarzane przez czas organizacji wydarzeń w ramach realizowanego Projektu, następnie przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w IBE instrukcją kancelaryjną i JRWA.

  Mają Państwo poniższe prawa:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym”, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO;
  b)w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby fizycznej, której dane dotyczą;
  c)w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zapisu i uczestnictwa w wydarzeniu.

  Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
  Dane mogę być przekazywane poza EOG z uwagi na korzystanie przez Administratora z usługi Google Workspace w związku z ich przechowywaniem w centrach danych Google zlokalizowanych również poza terytorium EOG. Przekazywanie danych w tym zakresie odbywać się będzie w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (art. 45 ust. 1 RODO).

  Warsztat w formule online odbędzie się w następującym terminie:

  3 lutego 2022 r. (czwartek),
  godz. 10:00-13:00.

  Szczegółowych informacji udzieli Państwu:

  Michał Moskal

  tel. 606 503 904
  e-mail: michal.moskal@kdkevents.pl