PIERWSZE OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA IT W POZNANIU

  * Pola wymagane


  Inne

  KLAUZULA INFORMACYJNA organizatora dla Uczestników konferencji realizowanej w ramach projektu: „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK4” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8, tel.: (22) 24 17 101, e-mail: ibe@ibe.edu.pl
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na ww. adres siedziby Administratora.
  Dane będą przetwarzane w celu i na podstawie:
  a) organizacji oraz przeprowadzenia konferencji w formie on-line, w tym wysyłki zaproszeń/informacji, bieżącej komunikacji, rejestracji, weryfikacja obecności, wydania zaświadczeń uczestnictwa –– podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w związku realizacją przez IBE zadań wynikających z Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (art. 87 ust. 1 pkt. 7, 8 i 9);
  b) utrwalenia przebiegu konferencji w postaci jej nagrania, co wiąże się z utrwaleniem wizerunku - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora, jakim jest dokumentowanie działań związanych z realizacją projektu;
  c) edukacyjnym i informacyjnym poprzez publikowanie relacji z konferencji w postaci zdjęć lub filmów zawierających wizerunek uczestników w Internecie, w szczególności na stronie internetowej administratora oraz portalach społecznościowych (Facebook, YouTube) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody uczestnika wyrażonej poprzez włączenie swojej kamerki;
  d) archiwizacji dokumentacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) obowiązek prawny administratora;
  e) dochodzenia lub obrony w przypadku ewentualnych skarg lub roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes polegający na obronie swoich praw.
  Odbiorcy danych osobowych
  Instytucja Zarządzająca, Instytucja Pośrednicząca lub podmioty realizujące na ich zlecenie lub zlecenie IBE kontrole i audyt w ramach PO WER.
  Dostawcy usług związanych z organizacją wydarzenia: firma KDK Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 14 oraz dostawca narzędzia „GoogleMeets“ służącego do organizacji wydarzenia on-line, Google Ireland z siedzibą w Dublin 4, Irlandia.
  W pozostałym zakresie odbiorcami danych mogą być podmioty, którym IBE jest zobowiązany lub uprawniony udostępnić dane na podstawie obowiązujących przepisów.
  Okres przechowywania danych
  Dane będą przetwarzane przez czas organizacji konferencji w ramach realizowanego Projektu, następnie przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w IBE instrukcją kancelaryjną i JRWA. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
  Mają Państwo poniższe prawa:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym”, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO;
  b) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, informujemy o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem;
  c) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby fizycznej, której dane dotyczą;
  d) w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zapisu i uczestnictwa w wydarzeniu.
  Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
  Dane mogę być przekazywane poza EOG z uwagi na korzystanie przez Administratora z usługi Google Workspace w związku z ich przechowywaniem w centrach danych Google zlokalizowanych również poza terytorium EOG, a także w związku z zamieszczeniem nagrania na kanale YouTube. Przekazywanie danych w tym zakresie odbywać się będzie w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (art. 45 ust. 1 RODO)

  Spotkanie realizowane jest w ramach projektu: „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK4".

  Wydarzenie w formule stacjonarnej transmitowane online odbędzie się w następującym terminie:

  7-9 października 2022 r. (piątek-niedziela)

  POZNAŃ GAME ARENA              Międzynarodowe Targi Poznańskie                  ul. Głogowska 14, 60-748 Poznań

  Szczegółowych informacji udzieli Państwu:

  Beata Sulima

  tel. 573 444 569
  e-mail: b.sulima@ibe.edu.pl