Seminarium informacyjne pt. “Metoda Bilansu Kompetencji – w czym i jak może pomóc?”
(Białystok, 18.06.2024 r.)

  * Pola wymagane


  Inne


  Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr (22) 24 17 101, poprzez adres poczty elektronicznej ibe@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, iod@ibe.edu.pl lub 22 24 17 143.

  Dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji uczestników, realizacji spotkań roboczych, dokumentowania działań, archiwizacji dokumentacji. W przypadku wyrażenia chęci udziału w innych działaniach IBE, dane będziemy przetwarzać w celu wysyłki informacji na wskazany adres e-mail, na podstawie Państwa zgody. Informujemy o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie.

  Pełna treść obowiązku informacyjnego IBE dostępna jest pod linkiem Klauzula informacyjna

  W związku z realizacją działań w projekcie finansowanym w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), informujemy, że odrębnym administratorem Państwa danych jest:

  1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ), który przetwarza dane w związku z realizacją FERS, w szczególności w celu monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników.

  2. Minister właściwy do spraw oświaty, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP), który przetwarza dane w związku z realizacją FERS, w szczególności w celu dokonania oceny i wyboru projektów do dofinansowania, monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i kontroli oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników.

  Pełna treść obowiązku informacyjnego IZ oraz IP dostępna jest pod linkiem Klauzula informacyjna FERS


  Seminarium informacyjne pt. “Metoda Bilansu Kompetencji – w czym i jak może pomóc?”
  (Białystok, 18.06.2024 r.)

  Hotel Branicki
  ul. Ludwika Zamenhofa 25
  15-435 Białystok

  Szczegółowych informacji udzieli Państwu:

  Michał Moskal

  tel. 606 503 904
  e-mail: seminaria.ibe@kdkevents.pl