Webinar dotyczący projektu TRANSVAL-EU w Polsce.                                                                                  “KOMPETENCJE TRANSWERSALNE. CZYM SĄ I JAK JE POTWIERDZAĆ?” 

  * Pola wymagane


  Inne

  (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

  Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr (22) 24 17 101, poprzez adres poczty elektronicznej ibe@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na ww. adres siedziby Administratora.
  Cel i podstawa przetwarzania
  Dane osobowe podane w formularzu zapisu będą przetwarzane w celu:
  1. Rejestracji na spotkanie organizowane w ramach projektu „Validation of Transversal Skills Across Europe (TRANSVAL-EU)”, które jest kierowane do potencjalnych uczestników projektu. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda uczestnika spotkania;
  2. Kontaktu z uczestnikom spotkania i przekazywania informacji w związku z prowadzonym projektem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest utrzymywanie relacji z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z wykonywaniem zadań przez IBE na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
  3. W pozostałym zakresie dane będą przetwarzane w celu obrony w przypadku ewentualnych skarg lub roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes polegający na obronie swoich praw;
  4. Archiwizacji dokumentacji, co stanowi obowiązek prawny Administratora – podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  Odbiorcy danych osobowych
  Dane będą udostępnione upoważnionym podmiotom świadczącym usługi hostingu, dostawcom usług poczty elektronicznej oraz narzędzi do spotkań on line. W pozostałym zakresie dane mogą zostać udostępniane podmiotom, którym Administrator jest zobowiązany lub uprawniony udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  Okres przechowywania danych
  W przypadku niepodjęcia współpracy w ramach projektu dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonym procesie rekrutacji. Dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Po tym okresie dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu IBE (np. na potrzeby obrony w przypadku skarg lub zapytań) do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, oraz okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi w IBE instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
  Mają Państwo poniższe prawa:
  a) prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania - na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO;
  b) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, informujemy o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją;
  c) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo jej wycofania w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
  d) w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapisu na spotkanie i kontaktu z Państwem.
  Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą poddawane profilowaniu.
  Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
  Dane mogę być przekazywane do państw trzecich z uwagi na korzystanie przez Administratora z usługi Google Workspace, w związku z ich przechowywaniem w centrach danych Google zlokalizowanych również poza terytorium EOG. Przekazywanie danych w tym zakresie odbywać się będzie w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (art. 45 ust. 1 RODO)

  Spotkanie w formule online odbędzie się w dniu:

  25 października 2021 r. (poniedziałek) w godzinach 14:30-16:30

  na platformie Zoom.


  Szczegółowych informacji udzieli Państwu:

  Michał Moskal

  tel. 606 503 904
  e-mail: michal.moskal@kdkevents.pl