Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8, NIP: 5250008695, e-mail: ibe@ibe.edu.pl, tel.: (22) 24 17 101

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na ww. adres siedziby Administratora.

Dane będą przetwarzane w celu i na podstawie:

  • organizacji wydarzenia – w tym wysyłki zaproszeń/informacji, bieżącej komunikacji, rejestracji i weryfikacja obecności uczestników – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w związku realizacją przez IBE zadań wynikających z Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (art. 87 ust. 1 pkt. 7, 8 i 9);
  • informacyjnym i promocyjnym – poprzez publikowanie relacji z konferencji w postaci zdjęć zawierających wizerunek uczestników w Internecie, w szczególności na stronie internetowej administratora oraz portalach społecznościowych (Facebook, YouTube, LinkedIn) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody uczestnika wyrażonej poprzez uczestnictwo w wydarzeniu;
  • dokumentowania działań – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora, jakim jest dokumentowanie działań związanych z realizacją projektu w ramach PO WER;
  • archiwizacji dokumentacji – co stanowi obowiązek prawny administratora art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • obrony w przypadku ewentualnych skarg lub roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes polegający na obronie swoich praw.

Niezależnie od powyższego, w przypadku uczestników którzy wyrazili chęć otrzymania odznaki cyfrowej wystawionej za pośrednictwem systemu Odznaka+, będziemy przetwarzać podany podczas rejestracji e-mail, w celu wystawienia odznaki oraz wysyłki komunikatu. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda.

Odbiorcy danych osobowych

Z uwagi na to, że IBE organizuje wydarzenie w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dane uczestników mogą zostać udostępnione Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub podmiotom realizującym na ich zlecenie lub zlecenie IBE kontrole i audyt w ramach PO WER.  Klauzula informacyjna PO WER dostępna jest na stronie ibe.edu.pl/rodo. 

Dane uczestników zostały powierzone do przetwarzania firmie KDK Sp. z o.o w zakresie wsparcia w organizacji wydarzenia.

W pozostałym zakresie odbiorcami danych mogą być podmioty, którym IBE jest zobowiązany lub uprawniony udostępnić dane na podstawie obowiązujących przepisów.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez czas organizacji wydarzenia a następnie przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w IBE instrukcją kancelaryjną i JRWA. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Mają Państwo poniższe prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych “prawo do bycia zapomnianym”, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO;
  • wycofania udzielonej zgody w dowolnym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby fizycznej, której dane dotyczą;
  • w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zapisu i uczestnictwa w wydarzeniu. Podanie danych w celu wystawienia odznaki jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w wydarzeniu.