Spotkanie konsultacyjne: „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” – Warszawa, 20 października 2022 r.

  * Pola wymagane


  Inne

  KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczestników spotkań roboczych, seminariów, warsztatów i konferencji PO WER
  W związku z realizacją wydarzenia w ramach projektu „Szansa- nowe możliwości dla dorosłych”, Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, informuje, że:
  1. Administratorem danych osobowych w zakresie wynikającym z realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: kancelaria@mfipr.gov.pl lub przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mfipr.gov.pl z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się w związku z art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO na podstawie:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 oraz załączników I i II do tego rozporządzenia;
  • rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  5. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  6. Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:
  • Instytucji Pośredniczącej - Ministerstwu Edukacji i Nauki, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa,
  • beneficjentowi realizującemu projekt - Instytutowi Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa. Z Inspektorem ochrony danych Instytutu Badań Edukacyjnych może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na adres siedziby Beneficjenta,
  • podmiotowi, który na zlecenie beneficjenta uczestniczy w realizacji projektu - KDK Sp. z o.o., ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa.
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach PO WER 2014-2020.
  7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  9. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
  10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)
  12. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

  Spotkanie konsultacyjne:                 „Szansa – nowe możliwości           dla dorosłych”

  Centrum Konferencyjne OGRODOWA 58
  ul. Ogrodowa 58
  00-876 Warszawa

  Szczegółowych informacji udzieli Państwu:

  Michał Moskal

  tel. 606 503 904
  e-mail: michal.moskal@kdkevents.pl